اقامت ترکیه

اگر قصد مهاجرت به ترکیه دارید قبل از هر اقدامی نیاز به آگاهی از قوانین شرایط اقامت در ترکیه خواهید داشت. اگر جواب سوالات خود در زمینه انواع اقامت قانونی و شرایط آن را دریافت نکرده اید ، مطالعه این مقاله را به شما توصیه میکنیم.

بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458، مجوز اقامت مدرکی است که به فرد خارجی اجازه می دهد در کشور ترکیه اقامت داشته باشد. این مجوز که از سوی مقامات دارای صلاحیت تنظیم گردیده است، به فرد خارجی حق اقامت در کشور ترکیه را برای مدت معین و در جای معین می دهد. اجازه اقامت که از جهت حفظ نظم عمومی اهمیت بسیاری دارد؛ در صورت مراجعه فرد خارجی با مدارک خواسته شده و دارا بودن شرایط لازم، برای او نوع اقامتی که طلب نموده صادر خواهد شد.

اتباع خارجی که قصد اقامت در کشور ترکیه بیش از مهلت تعیین شده در ویزا و یا معافیت ویزا و یا بیش از نود روز را دارند، باید اجازه اقامت دریافت نمایند. در حال حاضر مراجعات اتباع خارجی برای اخد اجازه اقامت از طریق استانداری استانی که قصد اقامت در آن را دارند انجام می گیرد.

انواع مجوز های اقامت ترکیه (ماده 30)

الف) مجوز اقامت کوتاه مدت

ب) مجوز اقامت خانوادگی

پ) مجوز اقامت دانشجویی

ت) مجوز اقامت بلند مدت

ث) مجوز اقامت با هدف انسان دوستانه

ج) مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان

منظور از راندوو (RANDEVU) چیست؟
پس از تکمیل و ارائه فرم درخواست و مدارک مورد نیاز اقامتی که قصد در یافت آن را دارید ، تاریخ و زمان مصاحبه (interview) برای اتباع خارجی تعیین خواهد شد. فرد خارجی بایستی در تاریخ و زمان تعیین شده در اداره مهاجرت آن شهر حضور داشته باشد. در اصطلاح به زمان مصاحبه تعیین شده از سوی اداره مهاجرت ترکیه راندوو گفته می شود.

 

اجازه کار معادل اجازه اقامت می باشد

در چارچوب قانون مذکور، اجازه کار معادل اجازه اقامت معتبر می باشد، یعنی تبعه خارجی دارای اجازه کار، در طول مدت اعتبار اجازه کار، بدون نیاز به دریافت اجازه اقامت حق اقامت در کشور را دارا می باشد.

مجوز اقامت کوتاه مدت (ماده 31)

اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت کنند :

الف) افرادی که قصد پژوهش علمی دارند

ب) افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند (خرید ملک)

پ) افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند (ثبت شرکت)

ت) افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند .

ث) افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند.

ج) افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند (اقامت توریستی)

چ) افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتلا نباشند .

خ) افرادی که بنا به در خواست مقامات اداری یا قضایی باید در ترکیه اقامت داشته باشند

ح) افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.

د) افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی (تومر) شرکت می نمایند .

ذ) افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزشی در ترکیه شرکت مینمایند.

ر)افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت مراجعه می نمایند.

 

اجازه کار معادل اجازه اقامت می باشد

در چارچوب قانون مذکور، اجازه کار معادل اجازه اقامت معتبر می باشد، یعنی تبعه خارجی دارای اجازه کار، در طول مدت اعتبار اجازه کار، بدون نیاز به دریافت اجازه اقامت حق اقامت در کشور را دارا می باشد.

مجوز اقامت کوتاه مدت (ماده 31)

اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت کنند :

الف) افرادی که قصد پژوهش علمی دارند

ب) افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند (خرید ملک)

پ) افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند (ثبت شرکت)

ت) افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند .

ث) افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند.

ج) افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند (اقامت توریستی)

چ) افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتلا نباشند .

خ) افرادی که بنا به در خواست مقامات اداری یا قضایی باید در ترکیه اقامت داشته باشند

ح) افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.

د) افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی (تومر) شرکت می نمایند .

ذ) افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزشی در ترکیه شرکت مینمایند.

ر)افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت مراجعه می نمایند.

 

مجوز اقامت خانوادگی (ماده 34)

اتباع ترکیه (افرادی که طبق ماده 28 قانون شماره 5901 تابعیت ترک خود را از دست داده اند) یا آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایتی ثانویه می باشند می توانند:

الف) برای همسر

ب) برای فرزند زیر 18سال (یا فرزندان زیر 18 سال همسر)

پ) برای فرزندان وابسته (ویا فرزندان وابسته همسر وی)

مجوز اقامت خانوادگی صادر می شود به نحوی که هر بار مدت آن بیش از سه سال نخواهد بود .درهرحال ،مهلت مجوز اقامت خانوادگی هرگز تمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد که متقاضی (حامی) وی است.
اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد تمامی تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد .ولی برای فرزندانی که از دیگر همسرانش متولدشده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.
هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد ،کسب موافقت ولی مزبور لازم است.
دارنده مجوز اقامت خانوادگی ؛تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اندمی توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.
در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده ، سه سال سابقه اقامت ، ضروری نخواهد بود .
در صورت فوت حامی ، افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند.، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند .

مجوز اقامت خانوادگی (ماده 34)

اتباع ترکیه (افرادی که طبق ماده 28 قانون شماره 5901 تابعیت ترک خود را از دست داده اند) یا آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایتی ثانویه می باشند می توانند:

الف) برای همسر

ب) برای فرزند زیر 18سال (یا فرزندان زیر 18 سال همسر)

پ) برای فرزندان وابسته (ویا فرزندان وابسته همسر وی)

مجوز اقامت خانوادگی صادر می شود به نحوی که هر بار مدت آن بیش از سه سال نخواهد بود .درهرحال ،مهلت مجوز اقامت خانوادگی هرگز تمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد که متقاضی (حامی) وی است.
اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد تمامی تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد .ولی برای فرزندانی که از دیگر همسرانش متولدشده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.
هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد ،کسب موافقت ولی مزبور لازم است.
دارنده مجوز اقامت خانوادگی ؛تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اندمی توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.
در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده ، سه سال سابقه اقامت ، ضروری نخواهد بود .
در صورت فوت حامی ، افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند.، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند .

مجوز اقامت دانشجویی (ماده 38)

برای آن دسته از اتباع خارجی که می خواهند در یکی از نهادهای آموزش عالی در ترکیه مدارج کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ویا دکترا را طی کنند. مجوز اقامت دانشجویی صادر می شود .
آن دسته از اتباع خارجی که بخواهند در مدارس ابتدایی وراهنمایی تحصیل نمایند ، چنانچه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت وهزینه های اورا برعهده بگیرد پس از کسب رضایت از اولیای قانونی یا نماینده قانونی آنها برای مدت تحصیل بصورت یکساله مجوز اقامت دانش آموزی صادر وتمدید می گردد.
مجوز اقامت دانشجویی ،هیچ گونه حقی برای پدر ومادرودیگر بستگان دانشجو در خصوص اخذ مجوز اقامت ایجاد نمی کند.
چنانچه طول مدت تحصیل کم تر از یک سال باشد ، مدت مجوز اقامت دانشجو نمی تواند طولانی تر از آن باشد.
اتباع خارجی که به واسطه سازمان ها و نهاد های دولتی به ترکیه آمده و به تحصیل خود ادامه خواهند داد، به اندازه مدت تحصیل به وی اجازه اقامت صادر می شود.

حق کار دانشجویان در ترکیه (ماده 41)

دانشجویان دوره های کاردانی ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکترا می توانند با اخذ مجوز کار در این کشور مشغول کار شوند.

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پس از گذراندن یک سال تحصیلی می توانند جهت دریافت اجازه کار اقدام کنند.

پس از اصلاحیه قانون 6735 در تاریخ 28/7/2016دانشجویان حداکثر 24 ساعت در هفته اجازه کار خواهند داشت.

اصول و مقررات مربوط به حق کار دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی، در چارچوب سیاست های اداره مهاجرت و با همکاری مشترک وزارت، وزارت کار و امنیت اجتماعی تنظِم میشود.

 

مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 42)

برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند یا اتباعی که دارای شرایط لازم از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می گردد.
افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

شرایط مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 43)

تبعه خارجی جهت اخذ مجوز اقامت طولانی مدت ترکیه بایستی:

الف) اقامت قانونی بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت 8 سال داشته باشد

ب) در سه سال آخر کمک اجتماعی دریافت نکرده باشد

پ) از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین هزینه های خود و خانواده برخوردار باشد

ت) دارای بیمه سلامت معتبر باشد

ث) تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی محسوب نشود

در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شد، به غیر از بند (ث) سایر شروط ذکر شده در فقره اول ضروری نمی باشد.

با اخد اقامت طولانی مدت ، شخص خارجی از کلیه حقوق شناخته شده برای اتباع ترکیه برخوردار می شود .

ابطال مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 45)

مجوزهای اقامت طولانی مدت در مواقع ذیل ابطال می شود:

الف) چنانچه تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی تلقی شود.

ب) چنانچه تبعه خارجی بیش از یکسال (به دلایلی غیر از خدمت وظیفه عمومی اجباری در کشور متبوع خویش و دلایل بهداشتی و آموزشی) در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

اصول و مقررات مربوط به قبول و رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی در خصوص صدور مجدد مجوز اقامت طولانی مدت در مورد آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت آنها به استناد بند(ب) فقره اول ابطال گردیده و از طریق آیین نامه مشخص می شود.

مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 42)

برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند یا اتباعی که دارای شرایط لازم از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می گردد.
افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

شرایط مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 43)

تبعه خارجی جهت اخذ مجوز اقامت طولانی مدت ترکیه بایستی:

الف) اقامت قانونی بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت 8 سال داشته باشد

ب) در سه سال آخر کمک اجتماعی دریافت نکرده باشد

پ) از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین هزینه های خود و خانواده برخوردار باشد

ت) دارای بیمه سلامت معتبر باشد

ث) تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی محسوب نشود

در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شد، به غیر از بند (ث) سایر شروط ذکر شده در فقره اول ضروری نمی باشد.

با اخد اقامت طولانی مدت ، شخص خارجی از کلیه حقوق شناخته شده برای اتباع ترکیه برخوردار می شود .

ابطال مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 45)

مجوزهای اقامت طولانی مدت در مواقع ذیل ابطال می شود:

الف) چنانچه تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی تلقی شود.

ب) چنانچه تبعه خارجی بیش از یکسال (به دلایلی غیر از خدمت وظیفه عمومی اجباری در کشور متبوع خویش و دلایل بهداشتی و آموزشی) در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

اصول و مقررات مربوط به قبول و رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی در خصوص صدور مجدد مجوز اقامت طولانی مدت در مورد آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت آنها به استناد بند(ب) فقره اول ابطال گردیده و از طریق آیین نامه مشخص می شود.

مجوز اقامت با انگیزه انسان دوستانه (ماده 46)
در مواقع ذیل، بدون الزام شروطی که برای صدور سایر انواع مجوزهای اقامتی وجود دارد، با تصویب وزارتخانه از طریق استانداری ها مجوز اقامت انسان دوستانه حداکثر به مدت یکساله صادر می شود و قابل تمدید می باشد.

الف) هرگاه منافع عالی کودک مدنظر باشد.

ب) هرگاه علی رغم حکم به طرد یا ممنوعیت ورود اتباع خارجی ، نامبردگان نتوانند از ترکیه خارج شوند و یا خروج آنها از ترکیه معقول یا ممکن نباشد.

پ) هرگاه به استناد ماده 55 حکم طرد (ترک خاک ) تبعه خارجی صادر نشود.

ت) هرگاه در مقابل اقدامات صورت گرفته بر مبنای مواد 53،72،77 به دادگاه مراجعه شود.

ث) در طی مدتی که برای انجام امورات مربوط به استرداد ارباب رجوع به اولین کشوری که وی به آن پناهنده شده و یا استرداد وی به یک کشور امن ثالث

ج) در مواقعی که به دلایل اضطراری و یا به خاطر حفظ منافع ملی صدور مجوز ورود و اقامت برای تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی ضروری باشد اما با توجه به مشکلات پدید آمده در خصوص صدور مجوز اقامت نتوان نوع دیگری از مجوزهای اقامتی برای وی صادر کرد.

چ) در مواقع فوق العاده آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت انسان دوستانه دریافت داشته اند از تاریخ صدور مجوز اقامت حداکثر به مدت بیست روز فرصت دارند تا مشخصات خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برسانند.

مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان (ماده 48)
برای آن دسته از اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان شده اند و یا اینکه ظن قوی وجود داشته باشد که ممکن است قربانی تجارت انسان شوند ، به منظور بهبود وضعیت روحی صادر خواهد شد.
در صدور اینگونه مجوزهای اقامت، شروطی که برای صدور سایر مجوزهای اقامتی لازم است، مطرح نیست.
در خصوص اتباع خارجی ذیل حکم ترک خاک (دیپورت) صادر می شود:

(ماده 54)

الف) افرادی که به استناد ماده 59 قانون به شماره 5237 طرد آنها ضروری باشد.

ب) رهبر، عضور و حامی سازمان های تروریستی و یا رهبر، عضو و حامی سازمان های جرائم سوداگرانه (سودجویانه)

پ) افرادی که جهت اخذ مجوز ورود، اقامت و روادید اطلاعات غیر واقعی و اسناد جعلی ارائه نموده اند.

ت) افرادی که در مدتی که در ترکیه اقامت داشته اند گذران زندگی خویش را از راه های نامشروع کسب کرده اند.

ث) افرادی که حضور آنها از منظر نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشتی عمومی یک تهدید تلقی شود.

ج) افرادی که بیش از ده روز از مدت اعتبار ویزا یا مهلت لغو ویزا آنها سپری شده و یا ویزای آنها باطل گردیده است.

چ) افرادی که مجوز اقامت آنها باطل گردیده است.

خ) افرادی که علی رغم اخذ مجوز اقامت بیش از ده روز پس از انقضای مهلت آن بدون عذر موجه نسبت به تعیین تکلیف خود مراجعه ننمایند.

ح) افرادی که اثبات شود بدون مجوز کار مبادرت به کار نموده اند.

د) افرادی که ورود و خروج قانونی خود به ترکیه را نقض کنند.(ورود خروج غیرقانونی)

ذ) چنانچه اثبات شود فردی علی رغم ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شده باشد.

ر) افرادی که تقاضای حمایت بین المللی آنها پذیرفته نشده، افرادی که مشمول حمایت بین المللی نمی شوند، افرادی که تقاضای خود را پس گرفته اند، افرادی که تقاضای آنها کان لم یکن تلقی می شود. افرادی که شرایط حمایت بین المللی آنها منتفی شده و یا باطل گردیده، چنانچه پس از ابلاغ حکم نهایی نتوانند به استناد سایر احکام این قانون حق اقامت در ترکیه را کسب نمایند.

ز) چنانچه ظرف مدت ده روز پس از رد تقاضای تمدید مجوز اقامت از ترکیه خارج نشوند

مجوز اقامت با انگیزه انسان دوستانه (ماده 46)
در مواقع ذیل، بدون الزام شروطی که برای صدور سایر انواع مجوزهای اقامتی وجود دارد، با تصویب وزارتخانه از طریق استانداری ها مجوز اقامت انسان دوستانه حداکثر به مدت یکساله صادر می شود و قابل تمدید می باشد.

الف) هرگاه منافع عالی کودک مدنظر باشد.

ب) هرگاه علی رغم حکم به طرد یا ممنوعیت ورود اتباع خارجی ، نامبردگان نتوانند از ترکیه خارج شوند و یا خروج آنها از ترکیه معقول یا ممکن نباشد.

پ) هرگاه به استناد ماده 55 حکم طرد (ترک خاک ) تبعه خارجی صادر نشود.

ت) هرگاه در مقابل اقدامات صورت گرفته بر مبنای مواد 53،72،77 به دادگاه مراجعه شود.

ث) در طی مدتی که برای انجام امورات مربوط به استرداد ارباب رجوع به اولین کشوری که وی به آن پناهنده شده و یا استرداد وی به یک کشور امن ثالث

ج) در مواقعی که به دلایل اضطراری و یا به خاطر حفظ منافع ملی صدور مجوز ورود و اقامت برای تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی ضروری باشد اما با توجه به مشکلات پدید آمده در خصوص صدور مجوز اقامت نتوان نوع دیگری از مجوزهای اقامتی برای وی صادر کرد.

چ) در مواقع فوق العاده آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت انسان دوستانه دریافت داشته اند از تاریخ صدور مجوز اقامت حداکثر به مدت بیست روز فرصت دارند تا مشخصات خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برسانند.

مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان (ماده 48)
برای آن دسته از اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان شده اند و یا اینکه ظن قوی وجود داشته باشد که ممکن است قربانی تجارت انسان شوند ، به منظور بهبود وضعیت روحی صادر خواهد شد.
در صدور اینگونه مجوزهای اقامت، شروطی که برای صدور سایر مجوزهای اقامتی لازم است، مطرح نیست.
در خصوص اتباع خارجی ذیل حکم ترک خاک (دیپورت) صادر می شود:

(ماده 54)

الف) افرادی که به استناد ماده 59 قانون به شماره 5237 طرد آنها ضروری باشد.

ب) رهبر، عضور و حامی سازمان های تروریستی و یا رهبر، عضو و حامی سازمان های جرائم سوداگرانه (سودجویانه)

پ) افرادی که جهت اخذ مجوز ورود، اقامت و روادید اطلاعات غیر واقعی و اسناد جعلی ارائه نموده اند.

ت) افرادی که در مدتی که در ترکیه اقامت داشته اند گذران زندگی خویش را از راه های نامشروع کسب کرده اند.

ث) افرادی که حضور آنها از منظر نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشتی عمومی یک تهدید تلقی شود.

ج) افرادی که بیش از ده روز از مدت اعتبار ویزا یا مهلت لغو ویزا آنها سپری شده و یا ویزای آنها باطل گردیده است.

چ) افرادی که مجوز اقامت آنها باطل گردیده است.

خ) افرادی که علی رغم اخذ مجوز اقامت بیش از ده روز پس از انقضای مهلت آن بدون عذر موجه نسبت به تعیین تکلیف خود مراجعه ننمایند.

ح) افرادی که اثبات شود بدون مجوز کار مبادرت به کار نموده اند.

د) افرادی که ورود و خروج قانونی خود به ترکیه را نقض کنند.(ورود خروج غیرقانونی)

ذ) چنانچه اثبات شود فردی علی رغم ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شده باشد.

ر) افرادی که تقاضای حمایت بین المللی آنها پذیرفته نشده، افرادی که مشمول حمایت بین المللی نمی شوند، افرادی که تقاضای خود را پس گرفته اند، افرادی که تقاضای آنها کان لم یکن تلقی می شود. افرادی که شرایط حمایت بین المللی آنها منتفی شده و یا باطل گردیده، چنانچه پس از ابلاغ حکم نهایی نتوانند به استناد سایر احکام این قانون حق اقامت در ترکیه را کسب نمایند.

ز) چنانچه ظرف مدت ده روز پس از رد تقاضای تمدید مجوز اقامت از ترکیه خارج نشوند

افرادی که به حکم طرد در خصوص آنها صادر نمی شود. (ماده 55)
در خصوص اتباع خارجی ذیل حتی اگر مشمول ماده 54 هم باشند حکم طرد صادر نمی شود .

الف) در صورتی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در صورت طرد، در کشور که به آن طرد می شود مورد مجازات اعدام، مورد شکنجه، مورد مجازات یا اقدامات غیر انسانی، یا غیر حیثیتی قرار می گیرد.

ب)در صورتی که به خاطر کهولت سن، حاملگی یا مشکلات جسمانی جدی مسافرت برای وی خطر جدی داشته باشد.

پ) در صورتی که به خاطر بیماری مهلک تحت مداوا باشد و در کشوری که به آن طرد می شود امکان مداوا وجود نداشته باشد.

ت) قربانیان تجارت انسان که از فرایند حمایت از قربانیان برخوردار شده اند.

ث) قربانیان تجاوزات جنسی و یا تجازوات روحی و جسمی تا زمان اتمام مراحل درمان

اجرای حکم طرد (ترک خاک)

(ماده 60)

اتباع خارجی حاضر در مراکز استرداد، توسط یگان دستگیر کند به مبادی مرزی منتقل می شوند.
آن دسته از اتباع خارجی که انتقال آنها به مراکز استرداد جهت طرد ضرورت ندارد، با هماهنگی ستادهای منطقه ای اداره کل توسط یگان دستگیر کننده به مبادی مرزی منتقل می شوند.
اتباع خارجی طرد شده باید خودشان هزینه مسافرت خودشان را تأمین نمایند در صورت عدم امکان، مابقی یا کل هزینه مسافرت آنها از طریق اداره کل و از محل بودجه آن اداره تأمین می شود و می تواند تا زمانی که این هزینه ها عودت داده نشود امکان جلوگیری از ورود مجدد تبعه مزبور به ترکیه وجود دارد.
اداره کل می تواند در خصوص امورات مربوط به طرد با نهادهای بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های مردم نهاد همکاری نماید.
گذرنامه ها و یا دیگر اسناد اتباع خارجی می تواند تا موقع طرد ضبط شود و می توان برای تأمین مخارج طرد، بلیت های آنها را به پول تبدیل کرد.
اشخاص حقیقی و یا حقوقی که اقامت و یا خروج اتباع خارجی را ضمانت نموده اند، در خصوص تأمین هزینه های طرد اتباع مزبور مسوول هستند در خصوص مسوولیت های کارفرمایان که بدون مجوز اقدام به استخدام اتباع خارجی نموده اند یا وکلای آنها در باب امورات مربوط به طرد اتباع مزبور حکم مقرر در فقره سوم ماده 21 قانون به شماره 4817 اعمال می گردد.

جهت مشاوره و ارتباط با کارشناسان وندیداد به صفحه مشاوره رایگان وندیداد رفته و فرم مشاوره را پر کنید. کارشناسان وندیداد در سریع ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.

همچنین شما می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود اقدام به برقراری ارتباط با کارشناسان گروه وندیداد کنید.

 

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و تخفیف‌های هیجان‌انگیز ما مطلع شوید.

Call Now Buttonتماس فوری
تماس با ما
تماس از طریق WhatsApp