ازدواج با یک شهروند ترک منجر به دریافت شهروندی نمی شود! تنها به معنی تایید صلاحیت درخواست می باشد.

مواردی مانند؛

  • حداقل سه سال از زمان ازدواجتان با شهروند ترک گذشته باشد
  • در حال حاضر نیز این ازدواج ادامه داشته باشد
  • هیچ مدرکی با تایید بر سوری بودن ازدواج نباشد

در این صورت می توانید درخواست شهروندی خود را ارائه دهید. توجه داشته باشید که این به معنای قطعی دریافت شهروندی نمی باشد.  درواقع صلاحیت ثبت درخواست برای شهروندی را خواهید داشت.  پس از بررسی مقامات رسمی، تایید یا رد درخواست اعلام خواهد شد.

در صورت اینکه ازدواج غیرواقعی تشخیص داده شود، شهروندی به همسر خارجی ارائه نخواهد شد.

برای اثبات این موارد مدارک و نکاتی بررسی می شود. زندگی طرفین در قالب خانواده و رفتار براساس چهارچوب خانواده و  تمامی این نکات توسط مراجع دارای صلاحیت بررسی خواهد شد. در این قانون نیز سازمان امنیت ملی ترکیه بایستی تایید کند که همسر خارجی بر امنیت کشور خطری ندارد و دریافت شهروندی او بلامانع می باشد.