این مطلب برای درک بهتر بصورت پرسش و پاسخ برای شما آورده شده است:

1. اجازه کارم در حال اتمام است، آیا می توانم برای مجوز اقامت اقدام کنم؟

بله ، شما می توانید 60 روز مانده به پایان مجوز کار برای دریافت اجازه اقامت با توجه به شرایط و هدف خود اقدام کنید.

2. پس از دریافت اجازه کار نیاز به دریافت اقامت داریم؟ آیا مجوز کار معادل اجازه اقامت می باشد؟

اجازه کار صادر شده توسط وزارت کار و یا نهاد های دولتی تا زمانی که اعتبار داشته باشند به عنوان مجوز اقامت محسوب می شوند. یعنی شما با داشتن اجازه کار نیازی به دریافت اقامت نخواهید داشت. همچنین تاریخ انقضاء اجازه کار بعنوان تاریخ مجاز برای اقامت محسوب می شود و افرادی که پس از اتمام اعتبار اجازه کار اقدام به تمدید نکنند و یا اجازه کار را تبدیل به یکی از انواع اقامت نکرده باشند، اجازه اقامت در ترکیه را نخواهند داشت.

3. با ابطال اجازه کار، اجازه اقامت نیز باطل می شود؟

باتوجه به اینکه اجازه کار به عنوان مجوز اقامت نیز محسوب می شود و تا زمان اعتبار آن فرد خارجی اجازه اقامت در ترکیه را دارد، با اتمام این مجوز و یا باطل شدن آن شخص خارجی بایستی ظرف مدت 10 روز برای دریافت اقامت اقدام کند. اگر فرد خارجی بطور همزمان، هم مجوز کار و هم  مجوز اقامت داشته باشد، با ابطال اجازه کار، مجوز اقامت باطل نمی شود و فرد می تواند تا زمان پایان مجوز اقامت در ترکیه حضور داشته باشد.

4. اجازه کار دانشجویان به چه شکل می باشد؟

در ترکیه دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با اخذ اجازه کار می توانند در ترکیه کار کنند. دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پس از یک سال تحصیل می توانند برای دریافت اجازه کار اقدام کنند. درخواست دانشجویان از طریق وزارت کار انجام و صادر می شود.

منبع: اداره مهاجرت ترکیه

سوالات خود را ازما بپرسید

ما بگوشیم ، شما بگویید