ابطال اقامت طولانی مدت ترکیه

در مطالب پیشین از انواع روش های دریافت اقامت صحبت کردیم. در این مطلب از شرایط ابطال اقامت طولانی مدت ترکیه و نحوه دریافت آن خواهیم گفت.

شرایط مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 43)

تبعه خارجی جهت اخذ مجوز اقامت طولانی مدت ترکیه بایستی:

الف) اقامت قانونی بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت 8 سال داشته باشد

ب) در سه سال آخر کمک اجتماعی دریافت نکرده باشد

پ) از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین هزینه های خود و خانواده برخوردار باشد

ت) دارای بیمه سلامت معتبر باشد

ث) تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی محسوب نشود

در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شد، به غیر از بند (ث) سایر شروط ذکر شده در فقره اول ضروری نمی باشد.

با اخد اقامت طولانی مدت ، شخص خارجی از کلیه حقوق شناخته شده برای اتباع ترکیه برخوردار می شود.

 

اصول و مقررات مربوط به قبول و رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی در خصوص صدور مجدد مجوز اقامت طولانی مدت در مورد آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت آنها به استناد بند(ب) فقره اول ابطال گردیده و از طریق آیین نامه مشخص می شود.

ابطال مجوز اقامت طولانی مدت (ماده 45)

مجوزهای اقامت طولانی مدت در مواقع ذیل ابطال می شود:

الف) چنانچه تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی تلقی شود.

ب) چنانچه تبعه خارجی بیش از یکسال (به دلایلی غیر از خدمت وظیفه عمومی اجباری در کشور متبوع خویش و دلایل بهداشتی و آموزشی) در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

اصول و مقررات مربوط به قبول و رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی در خصوص صدور مجدد مجوز اقامت طولانی مدت در مورد آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت آنها به استناد بند(ب) فقره اول ابطال گردیده و از طریق آیین نامه مشخص می شود.

مجوز اقامت با انگیزه انسان دوستانه (ماده 46)

در مواقع ذیل، بدون الزام شروطی که برای صدور سایر انواع مجوزهای اقامتی وجود دارد، با تصویب وزارتخانه از طریق استانداری ها مجوز اقامت انسان دوستانه حداکثر به مدت یکساله صادر می شود و قابل تمدید می باشد.

الف) هرگاه منافع عالی کودک مدنظر باشد.

ب) هرگاه علی رغم حکم به طرد یا ممنوعیت ورود اتباع خارجی ، نامبردگان نتوانند از ترکیه خارج شوند و یا خروج آنها از ترکیه معقول یا ممکن نباشد.

پ) هرگاه به استناد ماده 55 حکم طرد (ترک خاک ) تبعه خارجی صادر نشود.

ت) هرگاه در مقابل اقدامات صورت گرفته بر مبنای مواد 53،72،77 به دادگاه مراجعه شود.

ث) در طی مدتی که برای انجام امورات مربوط به استرداد ارباب رجوع به اولین کشوری که وی به آن پناهنده شده و یا استرداد وی به یک کشور امن ثالث

ج) در مواقعی که به دلایل اضطراری و یا به خاطر حفظ منافع ملی صدور مجوز ورود و اقامت برای تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی ضروری باشد اما با توجه به مشکلات پدید آمده در خصوص صدور مجوز اقامت نتوان نوع دیگری از مجوزهای اقامتی برای وی صادر کرد.

چ) در مواقع فوق العاده آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت انسان دوستانه دریافت داشته اند از تاریخ صدور مجوز اقامت حداکثر به مدت بیست روز فرصت دارند تا مشخصات خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برسانند.

مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان (ماده 48)

برای آن دسته از اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان شده اند و یا اینکه ظن قوی وجود داشته باشد که ممکن است قربانی تجارت انسان شوند ، به منظور بهبود وضعیت روحی صادر خواهد شد.
در صدور اینگونه مجوز اقامت ترکیه، شروطی که برای صدور سایر مجوزهای اقامتی لازم است، مطرح نیست.
در خصوص اتباع خارجی ذیل حکم ترک خاک (دیپورت) صادر می شود:

(ماده 54)

الف) افرادی که به استناد ماده 59 قانون به شماره 5237 طرد آنها ضروری باشد.

ب) رهبر، عضور و حامی سازمان های تروریستی و یا رهبر، عضو و حامی سازمان های جرائم سوداگرانه (سودجویانه)

پ) افرادی که جهت اخذ مجوز ورود، اقامت و روادید اطلاعات غیر واقعی و اسناد جعلی ارائه نموده اند.

ت) افرادی که در مدتی که در ترکیه اقامت داشته اند گذران زندگی خویش را از راه های نامشروع کسب کرده اند.

ث) افرادی که حضور آنها از منظر نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشتی عمومی یک تهدید تلقی شود.

ج) افرادی که بیش از ده روز از مدت اعتبار ویزا یا مهلت لغو ویزا آنها سپری شده و یا ویزای آنها باطل گردیده است.

چ) افرادی که مجوز اقامت آنها باطل گردیده است.

خ) افرادی که علی رغم اخذ مجوز اقامت بیش از ده روز پس از انقضای مهلت آن بدون عذر موجه نسبت به تعیین تکلیف خود مراجعه ننمایند.

ح) افرادی که اثبات شود بدون مجوز کار مبادرت به کار نموده اند.

د) افرادی که ورود و خروج قانونی خود به ترکیه را نقض کنند.(ورود خروج غیرقانونی)

ذ) چنانچه اثبات شود فردی علی رغم ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شده باشد.

ر) افرادی که تقاضای حمایت بین المللی آنها پذیرفته نشده، افرادی که مشمول حمایت بین المللی نمی شوند، افرادی که تقاضای خود را پس گرفته اند، افرادی که تقاضای آنها کان لم یکن تلقی می شود. افرادی که شرایط حمایت بین المللی آنها منتفی شده و یا باطل گردیده، چنانچه پس از ابلاغ حکم نهایی نتوانند به استناد سایر احکام این قانون حق اقامت در ترکیه را کسب نمایند.

ز) چنانچه ظرف مدت ده روز پس از رد تقاضای تمدید مجوز اقامت از ترکیه خارج نشوند

مجوز اقامت با انگیزه انسان دوستانه (ماده 46)

در مواقع ذیل، بدون الزام شروطی که برای صدور سایر انواع مجوزهای اقامتی وجود دارد، با تصویب وزارتخانه از طریق استانداری ها مجوز اقامت انسان دوستانه حداکثر به مدت یکساله صادر می شود و قابل تمدید می باشد.

الف) هرگاه منافع عالی کودک مدنظر باشد.

ب) هرگاه علی رغم حکم به طرد یا ممنوعیت ورود اتباع خارجی ، نامبردگان نتوانند از ترکیه خارج شوند و یا خروج آنها از ترکیه معقول یا ممکن نباشد.

پ) هرگاه به استناد ماده 55 حکم طرد (ترک خاک ) تبعه خارجی صادر نشود.

ت) هرگاه در مقابل اقدامات صورت گرفته بر مبنای مواد 53،72،77 به دادگاه مراجعه شود.

ث) در طی مدتی که برای انجام امورات مربوط به استرداد ارباب رجوع به اولین کشوری که وی به آن پناهنده شده و یا استرداد وی به یک کشور امن ثالث

ج) در مواقعی که به دلایل اضطراری و یا به خاطر حفظ منافع ملی صدور مجوز ورود و اقامت برای تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی ضروری باشد اما با توجه به مشکلات پدید آمده در خصوص صدور مجوز اقامت نتوان نوع دیگری از مجوزهای اقامتی برای وی صادر کرد.

چ) در مواقع فوق العاده آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت انسان دوستانه دریافت داشته اند از تاریخ صدور مجوز اقامت حداکثر به مدت بیست روز فرصت دارند تا مشخصات خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برسانند.

 

افرادی که حکم طرد در خصوص آنها صادر نمی شود (ماده 55)

در خصوص اتباع خارجی ذیل حتی اگر مشمول ماده 54 هم باشند حکم طرد صادر نمی شود .

الف) در صورتی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در صورت طرد، در کشور که به آن طرد می شود مورد مجازات اعدام، مورد شکنجه، مورد مجازات یا اقدامات غیر انسانی، یا غیر حیثیتی قرار می گیرد.

ب)در صورتی که به خاطر کهولت سن، حاملگی یا مشکلات جسمانی جدی مسافرت برای وی خطر جدی داشته باشد.

پ) در صورتی که به خاطر بیماری مهلک تحت مداوا باشد و در کشوری که به آن طرد می شود امکان مداوا وجود نداشته باشد.

ت) قربانیان تجارت انسان که از فرایند حمایت از قربانیان برخوردار شده اند.

ث) قربانیان تجاوزات جنسی و یا تجازوات روحی و جسمی تا زمان اتمام مراحل درمان

 

اجرای حکم طرد (ترک خاک) (ماده 60)

اتباع خارجی حاضر در مراکز استرداد، توسط یگان دستگیر کند به مبادی مرزی منتقل می شوند.
آن دسته از اتباع خارجی که انتقال آنها به مراکز استرداد جهت طرد ضرورت ندارد، با هماهنگی ستادهای منطقه ای اداره کل توسط یگان دستگیر کننده به مبادی مرزی منتقل می شوند.
اتباع خارجی طرد شده باید خودشان هزینه مسافرت خودشان را تأمین نمایند در صورت عدم امکان، مابقی یا کل هزینه مسافرت آنها از طریق اداره کل و از محل بودجه آن اداره تأمین می شود و می تواند تا زمانی که این هزینه ها عودت داده نشود امکان جلوگیری از ورود مجدد تبعه مزبور به ترکیه وجود دارد.
اداره کل می تواند در خصوص امورات مربوط به طرد با نهادهای بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های مردم نهاد همکاری نماید.
گذرنامه ها و یا دیگر اسناد اتباع خارجی می تواند تا موقع طرد ضبط شود و می توان برای تأمین مخارج طرد، بلیت های آنها را به پول تبدیل کرد.
اشخاص حقیقی و یا حقوقی که اقامت و یا خروج اتباع خارجی را ضمانت نموده اند، در خصوص تأمین هزینه های طرد اتباع مزبور مسوول هستند در خصوص مسوولیت های کارفرمایان که بدون مجوز اقدام به استخدام اتباع خارجی نموده اند یا وکلای آنها در باب امورات مربوط به طرد اتباع مزبور حکم مقرر در فقره سوم ماده 21 قانون به شماره 4817 اعمال می گردد.

 

درصورتی که علاقمند به دانستن روشهای کسب اقامت ترکیه هستید از اینجا بخوانید.